فیلدهای و قواعد الگوی فروش

فیلدهای و قواعد الگوی فروش

الگوی فروش در دو نوع صورتحساب الکترونیکی قابل صدور است. نوع اول همراه با اطلاعات خریدار و نوع دوم آن بدون اطلاعات خریدار است.

شرایط فیلدها در هریک از انواع صورتحساب الکترونیک فروش مطابق جدول ذیل است:

راهنمای فیلدها ignore اجباری در شرایط خاص اجباری اختیاری
R نام فیلد x json طلا 13 طلا 23
1 شماره منحصر به فرد مالیاتی h taxid
2 تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) h indatim
3 تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب (میلادی) h Indati2m
4 نوع صورتحساب h inty
5 سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی h inno
6 شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع h irtaxid
7 الگوی صورتحساب h inp
8 موضوع صورتحساب h ins
9 شماره اقتصادی فروشنده h tins
10 نوع شخص خریدار h tob
11 شماره پروانه گمرکی فروشنده h scln
12 کد گمرک محل اظهار فروشنده h scc
13 شناسه ملی/ شماره ملی/ شناسه مشارکت مدنی/ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار h bid
14 شماره اقتصادی خریدار h tinb
15 کد شعبه فروشنده h sbc
16 کد پستی خریدار h bpc
17 کد شعبه خریدار h bbc
18 شناسه یکتای ثبت قرارداد فروشنده h crn
19 مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف h tprdis
20 مجموع تخفیفات h tdis
21 مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف h tadis
22 مجموع مالیات بر ارزش افزوده h tvam
23 مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی h todam
24 مجموع صورتحساب h tbill
25 روش تسویه h setm
26 مبلغ پرداختی نقدی h cap
27 مبلغ نسیه h insp
28 مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت h tvop
29 مالیات موضوع ماده 17 h tax17
30 شناسه کالا/خدمت b sstid
31 شرح کالا/ خدمت b sstt
32 تعداد/مقدار b am
33 واحد اندازه گیری b mu
34 مبلغ واحد b fee
35 میزان ارز b cfee
36 نوع ارز b cut
37 نرخ برابری ارز با ریال b exr
38 مبلغ قبل از تخفیف b prdis
39 مبلغ تخفیف b dis
40 مبلغ بعد از تخفیف b adis
41 نرخ مالیات بر ارزش افزوده b vra
42 مبلغ مالیات بر ارزش افزوده b vam
43 موضوع سایر مالیات و عوارض b odt
44 نرخ سایر مالیات و عوارض b odr
45 مبلغ سایر مالیات و عوارض b odam
46 موضوع سایر وجوه قانونی b olt
47 نرخ سایر وجوه قانونی b olr
48 مبلغ سایر وجوه قانونی b olam
49 سهم نقدی از پرداخت b cop
50 سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت b vop
51 شناسه یکتای ثبت قرارداد حق العمل کاری b bsrn
52 مبلغ کل کالا/خدمت b tsstam
53 شماره سوئیچ پرداخت p iinn
54 شماره پذیرنده فروشگاهی p acn
55 شماره پایانه p trmn
56 روش پرداخت p pmt
57 شماره پیگیری p trn
58 شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب p pcn
59 شماره/شناسه ملی/کد فراگیر پرداخت کننده صورتحساب p pid
60 تاریخ و زمان پرداخت صورتحساب p pdt
61 مبلغ پرداختی p pv

فرمول های مربوط به فروش

مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیفtprdis
prdis : مبلغ قبل از تخفیف
مجموع تخفیفات tdis
dis : مبلغ تخفیف
مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف tadis
مبلغ پس از کسر تخفیف : adis
مجموع مالیات بر ارزش افزوده tvam
مالیات برارزش افزوده : vam
مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی todam
مبلغ سایر مالیات و عوارضodam : مبلغ سایر وجوه قانونی olam :
مجموع صورتحساب tbill
مبلغ کل کالا/خدمت tsstam :
مجموع سایر مالیات ، عوارض و وجوه قانونی : todam مجموع مالیات برارزش افزوده : tvam
مبلغ پرداختی نقدی cap
مبلغ نسیه : insp مجموع سایر مالیات ، عوارض و وجوه قانونیtodam :
مجموع مالیات برارزش افزوده : tvam مجموع صورتحساب tbill :
مبلغ نسیه insp
مبلغ پرداختی نقدی cap : مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی todam :
مجموع مالیات بر ارزش افزوده tvam : مجموع صورتحساب tbill :
مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت tvop
سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت vop :
مالیات موضوع ماده tax17
مجموع مالیات بر ارزش افزوده tvam :
مالیات موضوع ماده 17 میبایست کوچکتر یا حداکثر برابر مجموع مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب باشد.
تعداد / مقدار am
مبلغ واحد fee
تعداد / مقدار : am
میزان ارز cfee
مبلغ واحد fee :
نرخ برابری ارز با ریال : ext
نرخ برابری ارز با ریال exr
مبلغ قبل از تخفیف prdis
تعداد/مقدار am : مبلغ واحد : fee
مبلغ تخفیف dis
مبلغ تخفیف میبایست کوچکتر یا مساوی مبلغ قبل از تخفیف باشد.
مبلغ بعد از تخفیف adis
مبلغ قبل از تخفیف : prdis
مبلغ تخفیف : dis
مبلغ مالیات بر ارزش افزوده vam
نرخ مالیات برارزش افزوده : vra مبلغ بعد از تخفیف : adis
مبلغ سایر مالیات و عوارض odam
نرخ سایر مالیات عوارض odr : مبلغ بعد از تخفیف adis :
در صورتی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر باشد، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده صفر است.
مبلغ سایر وجوه قانونی olam
مبلغ بعد از تخفیف : adis نرخ سایر وجوه قانونی : olr
سهم نقدی از پرداخت
مبلغ کل کالا / خدمت : tsstam
مبلغ پرداختی نقدی : cap
مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف : tadis
در صورتحساب‌ نوع 1 اجباری است.
سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت vop
مبلغ مالیات بر ارزش افزوده vam :
مبلغ پرداختی نقدیcap :
مجموع مبلغ پس از کسر تخفیفtadis :
در صورتحساب‌ نوع 1 اجباری است.
مبلغ کل کالا/خدمت tsstam
مبلغ مالیات بر ارزش افزوده vam :
مبلغ بعد از تخفیفadis :
مبلغ سایر مالیات و عوارضodam :
مبلغ سایر وجوه قانونیolam :
مبلغ پرداختی PV
مبلغ پرداختی نقدیcap :
مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداختtvop :
مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونیtodam :
m تعداد ردیف پرداخت‌ها است.
این فیلد به ازای هر تراکنش یا پرداخت نقدی در هنگام صدور صورتحساب ثبت میشود.
مبلغ پرداختی میبایست از مجموع صورتحساب کوچکتر باشد.
مبلغ پرداختی در صورتحسابهای با روش تسویه نسیه مساوی صفر است.
مبلغ پرداختی می بایست کوچکتر یا برابر از مجموع صورتحساب باشد.

نمونه صورتحساب الگوی فروش

شخصی 5 جعبه خودکار یک شخص حقوقی با شناسه ملی 14002154121 فروخته است. قیمت هر جعبه خودکار 20,000,000 ریال است. مقدار هر یک از فیلدهای الگوی فروش به شرح جدول ذیل است: (روش تسویه به صورت نقدی است) (تاریخ معامله 5 دی 1402 و تاریخ ثبت صورتحساب 9 دی 1402 است)

راهنمای فیلدها ignore اجباری در شرایط خاص اجباری اختیاری
R نام فیلد x json فروش 11 فروش 21
1 شماره منحصر به فرد مالیاتی h taxid سیستمی سیستمی
2 تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) h indatim 2023-12-26 2023-12-26
3 تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب (میلادی) h Indati2m
4 نوع صورتحساب h inty 1 2
5 سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی h inno 0000000001 0000000001
6 شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع h irtaxid
7 الگوی صورتحساب h inp 1 1
8 موضوع صورتحساب h ins 1 1
9 شماره اقتصادی فروشنده h tins 2741371547 2741371547
10 نوع شخص خریدار h tob 2
11 شناسه ملی/ شماره ملی/ شناسه مشارکت مدنی/ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار h bid Null
12 شماره اقتصادی خریدار h tinb 14002154121
13 کد شعبه فروشنده h sbc Null
14 کد پستی خریدار h bpc Null
15 کد شعبه خریدار h bbc Null
16 شناسه یکتای ثبت قرارداد فروشنده h crn Null
17 مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف h tprdis 100,000,000 100,000,000
18 مجموع تخفیفات h tdis 0 0
19 مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف h tadis 100,000,000 100,000,000
20 مجموع مالیات بر ارزش افزوده h tvam 9,000,000 9,000,000
21 مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی h todam 0 0
22 مجموع صورتحساب h tbill 109,000,000 109,000,000
23 روش تسویه h setm 1
24 مبلغ پرداختی نقدی h cap Null
25 مبلغ نسیه h insp Null
26 مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت h tvop Null
27 مالیات موضوع ماده 17 h tax17 Null Null
28 شناسه کالا/خدمت b sstid 2909508800137 2909508800137
29 شرح کالا/ خدمت b sstt خودکار
30 تعداد/مقدار b am 5 5
31 واحد اندازه گیری b mu 1613
32 مبلغ واحد b fee 20,000,000 20,000,000
33 میزان ارز b cfee Null Null
34 نوع ارز b cut IRR IRR
35 نرخ برابری ارز با ریال b exr 1 1
36 مبلغ قبل از تخفیف b prdis 100,000,000 100,000,000
37 مبلغ تخفیف b dis 0 0
38 مبلغ بعد از تخفیف b adis 100,000,000 100,000,000
39 نرخ مالیات بر ارزش افزوده b vra 0 0
40 مبلغ مالیات بر ارزش افزوده b vam 9,000,000 9,000,000
41 موضوع سایر مالیات و عوارض b odt Null Null
42 نرخ سایر مالیات و عوارض b odr Null Null
43 مبلغ سایر مالیات و عوارض b odam Null Null
44 موضوع سایر وجوه قانونی b olt Null Null
45 نرخ سایر وجوه قانونی b olr Null Null
46 مبلغ سایر وجوه قانونی b olam Null Null
51 سهم نقدی از پرداخت b cop Null
52 سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت b vop Null
53 شناسه یکتای ثبت قرارداد حق العمل کاری b bsrn Null Null
54 مبلغ کل کالا/خدمت b tsstam 109,000,000 109,000,000
55 شماره سوئیچ پرداخت p iinn Null Null
56 شماره پذیرنده فروشگاهی p acn Null Null
57 شماره پایانه p trmn Null Null
58 روش پرداخت p pmt Null Null
59 شماره پیگیری p trn Null Null
60 شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب p pcn Null Null
61 شماره/شناسه ملی/کد فراگیر پرداخت کننده صورتحساب p pid Null Null
62 تاریخ و زمان پرداخت صورتحساب p pdt Null Null
63 مبلغ پرداختی p pv Null Null
Picture of نویسنده: تیم تحریریه کیسان
نویسنده: تیم تحریریه کیسان

سعی ما در تولید محتوای بروز و کاربردی برای رفع نیاز مؤعدیان عزیز است. در صورتی که سوال دارید لطفا با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *