قواعد شناسه یکتای ثبت قرارداد حق‌العمل کاری

قواعد شناسه یکتای ثبت قرارداد حق‌العمل کاری

در تمام الگوهای صورتحساب الکترونیک نوع 1 و نوع 2 فیلد »شناسه یکتای ثبت قرارداد حق العملکاری« به صورت اختیاری وجود داشته و شرایط و قواعدی نیز جهت استفاده از این شماره قرارداد در صورتحسابهای الکترونیک وجود دارد.
قراردادهای حق العملکاری به 2 صورت خرید و ف روش بوده و همچنین دارای 2 نقش آمر و حق العملکار هستند. نحوه ثبت صورتحساب و تشخیص اقالمی که به صورت حقالعملکاری خریداری و فروخته شدهاند، با توجه به نوع قرارداد و همچنین نقش ها میتواند متفاوت باشد.
در قراردادهای حق العملکاری عالوه بر آمر و حق العملکار، ناظر سومی نیز وجود دارد که می تواند در نقش فروشنده و یا خریدار باشد. جهت سهولت در تحلیل این موضوع از کاراکترها جهت جایگزینی نقشها استفاده می شود که به شرح ذیل است:

آمر: A حق العملکار: H ناظر سوم: N

در حالت کلی قراردادی میان آمر و حق العملکار در کارپوشه مؤدیان ثبت می شود که شرط استفاده از این نوع قرارداد در صورتحساب های الکترونیک، تایید 2 طرف قرارداد است. شایان ذکر است تاریخ صورتحساب نیز باید پس از تاریخ شروع قرارداد حق العملکاری باشد. در ادامه حالت هایی را که ممکن است صورتحساب الکترونیکی برای قرارداد
حقالعملکاری صادر شود، بررسی شده است:
➢ در حالت اول، اگر ناظر سوم N در نقش خریدار باشد و حقالعملکار قرارداد فروشی را با آمر عقد کرده باشد، باید در ابتدا حقالعملکار صورتحساب فروشی را برای خریدار N صادر نماید. در اقالمی که به صورت حقالعملکاری از جانب آمر A فروخته است، فیلد شناسه یکتای ثبت قرارداد حق العملکاری را مطابق با شماره قرارداد موجود در کارپوشه تکمیل می کند. در این صورت، صورتحساب فروش هم در کارپوشه آمر )اقالمی که به صورت حق العملکاری فروخته شده اند( و هم در کارپوشه حق العملکار قابل رویت است و همچنین خریدار نیز می تواند صورتحساب مذکور را در کارپوشه خود مشاهده نموده و از اعتبار مالیاتی خود بهرهمند شود. پس در صورتحساب الکترونیکی فروشنده H بوده و خریدار N است.
➢ در حالت دوم، اگر ناظر سوم N در نقش فروشنده باشد و حقالعملکار قرارداد خریدی را با آمر عقد کرده باشد، باید در ابتدا ناظر سوم N صورتحساب فروشی را برای حق العملکار H صادر نماید. در این حالت صورتحساب مذکور در کارپوشه ناظر سوم به عنوان فروشنده و در کارپوشه حق العملکار به عنوان خریدار قابل رویت است. پس از رویت صورتحساب توسط حق العملکار H، وی می تواند اقالمی را که به صورت حقالعملکاری خریداری کرده است را انتخاب نموده و از گزینه »عملیات حق العملکاری« آن ها را به قراردادی که مربوط به آمر آن قرارداد بوده انتقال دهد. در این حالت آمر نیز می تواند صورتحساب مذکور را شرکت داده پردازی کیسان قواعد شناسه یکتای ثبت قرارداد حقالعملکاری در کارپوشه خود در بخش صورتحسابهای خرید مشاهده نماید. پس در این صورتحساب الکترونیکی فروشنده ناظر سوم N بوده و خریدار H است.

Picture of نویسنده: تیم تحریریه کیسان
نویسنده: تیم تحریریه کیسان

سعی ما در تولید محتوای بروز و کاربردی برای رفع نیاز مؤعدیان عزیز است. در صورتی که سوال دارید لطفا با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *